POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL
Data d'entrada en vigor: 1 de març de 2019
CBL GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 2011 SL, d'ara endavant el "Propietari". CIF: B04622775. Registrada en el Registre Mercantil de Múrcia Tom 2960 Llibre I / A 5, Foli 140, Secció 8, Full 80.492, situada en Ctra. De Calabardina, Urb. Els Collados Zieschang s / n. C. postal 30880 Águilas (Múrcia) i l'adreça de correu direccion@aguilasdeloscollados.com on pot dirigir-se en cas de conflicte o petició d'informació sobre aquest avís, és la titular del lloc www.aguilasdeloscollados.com i responsable de l'àrea privada de clients .

La finalitat d'aquest lloc web és facilitar, al públic en general el coneixement dels productes i / o serveis que ofereix. La informació que conté aquest lloc web és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada únicament a efectes informatius.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ
El navegant es compromet a utilitzar aquest lloc web sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets del Propietari o de tercers, o que puguin atemptar contra la moral o les normes d'etiqueta de la xarxa. Així mateix, el navegant es compromet expressament a no realitzar cap de les següents activitats:
• Destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar les dades, programes o documents electrònics del Propietari o de tercers.
• Obstaculitzar l'accés d'altres usuaris, així com a realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes.
• Intentar llegir, esborrar, copiar o modificar els missatges de correu electrònic d'altres usuaris.
• Utilitzar el sistema per intentar accedir a àrees restringides dels sistemes informàtics del Propietari o de tercers.
• Intentar augmentar el nivell de privilegis d'un usuari en el sistema.
• Introduir programes, virus, macros, gestes, o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del Propietario.es o de tercers.
• Queda prohibit, excepte en els casos d'expressa autorització, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines del lloc web d'El Propietari o la que substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web del propietari o la informació que contenen sota frames o marques, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.
En particular, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, es considerarà terminantment prohibit l'ús del lloc web amb els següents fins o conseqüències:
• Quan, en qualsevol forma es violin o menyscabin drets i llibertats fonamentals.
• Quan s'introdueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic.
• Quan es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, excepte prèvia i expressa autorització del seu legítim titular.
• Constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, o competència deslleial.
• Quan es vulneri el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.
• Quan es pugui difondre qualsevol tipus de virus informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe accessibles a través del lloc web.
El propietari, es reserva el dret d'excloure l'usuari del servei actiu, sense previ avís, en cas que porti alguna de les activitats anteriors ia exercitar les accions legals que consideri oportunes. En qualsevol cas el propietari no té obligació de controlar els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers per part dels usuaris, llevat els supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per l'autoritat judicial o administrativa competent.
Qualsevol comentari, opinió o declaració realitzada dins dels serveis actius pertanyeran exclusivament als usuaris que expressin aquestes opinions i en cap cas s'entendrà que provenen del propietari, mantenint-se aquest indemne i lliure de càrregues davant de qualsevol reclamació que sorgís per la utilització d'aquests serveis actius per un usuari en la manera en què es prohibeix en aquest contracte o en la llei.

Els tipus de dades recollides a través dels formularis, subscripció a les notícies, etc. són dades bàsiques com el nom, adreça, localitat, telèfon, e-mail i forma de pagament que són proporcionals al tipus dels serveis prestats i es regiran per la Llei vigent de Protecció de dades, incloent l'exercici dels drets.
Aquest lloc web està protegit per les Mesures tècniques i organitzatives de seguretat suficients, l'enviament de dades està xifrat per a les transaccions de dades quan són necessàries.
La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari del mateix. En conseqüència, amb anterioritat a la utilització del servei, l'Usuari ha de llegir i acceptar les condicions generals i la Clàusula de Protecció de Dades Personals, per seguir utilitzant aquest lloc web, i acceptar expressament en donar d'alta les seves dades per a l'adquisició de productes o serveis marcant el accepto en els llocs, d'aquest lloc, que així ho exigeixi.
L'objecte d'aquest lloc web és facilitar als clients / usuaris diversos continguts, serveis i informació sobre els productes i serveis que facilita la nostra entitat i de tercers.

QUALITAT DEL SERVEI I MESURES DE SEGURETAT GENERALS.
La nostra entitat ha adoptat els nivells de seguretat i mitjans tècnics al seu abast per garantir la màxima confidencialitat de la informació i les dades personals facilitades en l'accés al lloc web. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. L'accés a aquest lloc no implica que la nostra entitat tingui un control total sobre la immunitat de virus o qualsevol altre element informàtic nociu; correspon a l'Usuari l'obligació de disposar en els seus sistemes d'eines adequades per a la detecció i, si escau supressió, de tals elements.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL.
Els drets de propietat intel·lectual sobre dit Domini Del Lloc s'estenen, no només al contingut i títol del mateix, sinó també al seu logotip, disseny, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del mateix, així com, el codi amb el qual es troba programat, estant tots ells protegits d'acord amb Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil i altra legislació espanyola i internacional vigent relativa als drets d'autor.
Igualment Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers que apareixen en el lloc web són propietat d'ells i han de ser respectats, no sent responsabilitat del propietari l'ús que l'usuari pugui donar, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona de totes les accions legals que aquests tercers puguin dur a terme.
El propietari no es fa responsable de la utilització per part dels clients / usuaris i es reserva els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual que puguin correspondre sobre els continguts del lloc web, prohibint, expressament, l'exercici dels anteriors drets sense autorització expressa del seu titular. Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en què es produeixin, requereix autorització prèvia i expressa del propietari. En cap cas, el Propietari serà responsable de les possibles infraccions que, en matèria de propietat intel·lectual, pugui cometre qualsevol Client / usuari.
Tots els textos i imatges continguts en el lloc web posseeixen drets d'autor i no poden ser reproduïts ni en la seva totalitat ni en part, sense autorització escrita dels seus propietaris legals.
L'Usuari reconeix que no li corresponen els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els gràfics, textos, plànols, botons i, amb caràcter general, tota la informació continguda en el lloc web a la que accedeixi i que la reproducció, càrrega, presentació, execució, transmissió, emmagatzematge, traducció, adaptació, arranjament o distribució, ja sigui total o parcial, realitzada sense el consentiment i autorització expressa de la nostra entitat constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial. La nostra entitat no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, Serveis o Continguts.
Vostè ha d'abstenir de reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de la nostra empresa i tercers aquí representats. Així mateix, no ha d'emprar els continguts ni la informació obtinguda a través d'aquest lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar qualsevol manera aquesta informació.
A la resta de lleis vigents, aquest apartat es regirà per l'apartat informatiu que figura en l'avís legal / polítiques de privacitat d'aquest lloc web

AVÍS SOBRE TERCERS
El Propietari és titular o llicenciatari legítim, amb excepció dels que estiguin registrats a nom dels seus col·laboradors o altres empreses publicitades en aquesta web, que estaran, en aquest cas, registrades a nom de les empreses corresponents i de les quals El Propietari no es responsabilitza de la seva situació legal o registral. El Propietari, no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o dels elements que contenen les pàgines d'aquest lloc web quan la seva titularitat no correspongui a El Propietari ni a les empreses del seu grup.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT.
El Propietari rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la utilització errònia dels continguts del lloc web o la seva interpretació i es reserva el dret a actualitzar el seu contingut quan vulgui, eliminar totalment o parcialment el que consideri oportú ia limitar o impedir l'accés de manera temporal o definitiva. No està permesa la modificació del lloc web o del seu contingut a persones alienes al Propietari o al personal autoritzat pel mateix. L'accés a aquest lloc web i l'ús de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de l'usuari. El Propietari no garanteix que el lloc web o el servidor estiguin lliures de virus informàtics i no es fa responsable dels danys que puguin ser causats per l'accés al Lloc o per la impossibilitat d'accedir-hi, ni dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, ni de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador oa causa d'una acció dolosa de l'usuari i / o per origen de causes de força major (operadors i companyia de serveis, falta d'accés a xarxes de tercers, atacs de hackers, fallades produïdes com a conseqüència de fenòmens naturals, etc.) i correspon a l'usuari la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. El Propietari No es fa responsable de la informació continguda en els enllaços de Web a tercers que figurin en aquest lloc web ni dels seus continguts o errors.
La nostra entitat no serà responsable de la informació ni els productes o serveis que ofereixen llocs de tercers a on, l'usuari, pot dirigir-se a través dels enllaços o links existents en aquest lloc. Aquesta responsabilitat i veracitat recau sobre els titulars del lloc al qual pertanyi, així com els danys o perjudicis que poguessin causar l'ús o contractació o compra de serveis o productes que poguessin oferir aquests llocs, així com les possibles indemnitzacions, si les té, o drets inherents a la contractació o compra. La nostra entitat no pot garantir i no garanteix que els enllaços a altres llocs siguin exactes en el moment del seu accés, ni que aquests llocs estiguin operatius, no es pot exigir cap obligació d'actualització dels mateixos a la nostra entitat.
La nostra entitat només es fa responsable dels enllaços que porten a pàgines diferents dins el lloc o subdominis dins el domini principal.
El propietari no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines web oa aquelles des de les quals es presten els serveis.
El propietari no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a (a) el funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats; (B) el manteniment dels serveis, continguts, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats; (C) la prestació o transmissió dels serveis, continguts, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats; (D) la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis, continguts, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats.

CANVIS I MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS
El Propietari podrà, en qualsevol moment, modificar les presents condicions o introduir noves condicions d'ús, bastant per a això comunicar-ho a través del Lloc Web.
En el supòsit que sobrevingui una acció reguladora, mesura legal o reglamentària que, segons el parer raonable del Propietari, prohibeixi, restringeixi substancialment o faci comercialment inviable la prestació del servei, El Propietari estarà habilitada per: (i) modificar el servei o els termes i clàusules de les presents condicions amb la finalitat d'adaptar-se a la nova situació, (ii) resoldre les presents condicions. El Propietari estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada de les accions descrites en aquesta clàusula, sempre que publiqui les modificacions en el Lloc Web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a tota acció litigiosa o que incumbeixi a aquest Lloc web serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús del present lloc web, els Jutjats i Tribunals de la localitat i / o província on el "Propietari" està registrat.

Protecció de dades personals
En virtut del que disposa el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la LSSI-CE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic: Informem que les dades personals que ens són facilitades a través dels formularis accessibles des d'aquest lloc web, poden ser inclosos en un o diversos fitxers, que mantenen les degudes condicions per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons el nostre document de registre d'activitats.
• RESPONSABILITAT.
La responsabilitat del tractament és de CBL GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 2011 SL
• FINALITAT.
Aquestes dades poden ser tractades i utilitzats per a les activitats inherents a l'objecte social de "El Propietari del lloc" o que ens són pròpies de la nostra activitat comercial o d'actuació, especialment a les referides a la comercialització de productes i serveis, tramitació d'expedients i enviaments de notificacions informatives o d'avís. Les seves dades no seran utilitzades amb una finalitat diferent al que vostè ens va sol·licitar.
• OBTENCIÓ DE LES DADES.
L'obtenció de les seves dades per aquest mitjà ens arribarà a través dels diferents formularis que vostè, de forma voluntària, s'inscrigui i accepti els diferents avisos legals i de consentiment.
• DADES QUE TRACTEM DE VOSTÈ:
Informació cedida directament per l'usuari: Cada vegada que subministra informació per mitjà dels llocs, el propietari pot obtenir i recopilar informació de dades de identificatives de caràcter personal que vostè subministri, incloent, però no limitant, el seu nom, adreça de correu electrònic , adreça postal, número d'identificació fiscal, dades de targeta de crèdit, i números de telèfons. En certs apartats d'Informació personal podem demanar ens subministri informació incloent, però no limitat a, el seu sexe, data de naixement, estat civil i nivell d'estudis. Per a una tasca entrar en un dels nostres pàgines web i utilitzar els nostres serveis o comprar els nostres productes, podem exigir-li que ens subministri informació personal en els diferents formularis que hi ha als llocs.
El propietari pot recopilar informació sobre vostè quan participi voluntàriament en una enquesta del propietari, ompli un full d'enviament o pàgina d'inscripció en línia o fora de línia en proveir aquesta informació a través del correu postal, en persona o per mitjans telefònics. Està informació pot ser recopilada pel que anomenarem en general "enquestes", incloent en la denominació fulles d'enviament o pàgines d'inscripció de terceres parts. En aquestes Enquestes, el propietari o terceres parts poden demanar-li que proveeixi informació de dades d'identificació personal que incloguin el seu nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, codi postal, números de telèfon, data de naixement, sexe, quantitat de salari, nivell d'estudis i estat civil, ocupació, nombre d'identificació fiscal, informació d'ocupació, els seus interessos personals i altra informació que pot ser requerida ocasionalment. El propietari també pot recopilar aquesta informació sobre tu provinent d'altres fonts i pot utilitzar aquesta informació en conjunt amb dades provinents de les pàgines web. Contestar o omplir els formularis de les enquestes és un acte totalment voluntari, i vostè no té cap obligació a subministrar informació en aquestes Enquestes al propietari oa terceres parts. Aquestes dades als quals ens referim mai seran altres als quals estan tipificats en la Llei orgànica
Si al llarg del temps vostè ens sol·licita altres serveis o productes en els quals es necessitin dades addicionals aquests li seran demanats de forma personal o per mitjans electrònics, vostè serà lliure de proporcionar-los i quedaran subjectes a les mateixes mesures de seguretat que els proporcionats anteriorment ; sobre les dades proporcionades en segona instància podrà vostè exercir, també, el drets que l'emparen amb aquesta Llei.
• DESTINATARIS.
Garantim que les seves dades personals només seran comunicades a tercers per complir amb la llei vigent, per aconseguir la finalitat sol·licitada per vostè a través de col·laboradors o empreses necessàries per dur a bon terme els serveis que va sol·licitar a través d'aquest lloc web. Aquests tercers no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per nosaltres.
• CONSERVACIÓ DE DADES.
Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides; quan ja no sigui necessari per a tal fi es mantindran les dades que siguin necessari per complir la legalitat inherent a la finalitat o resoldre litigis amb altres parts, sent de tres anys per a la petició d'informació i pressupostos i els que exigeixi la llei vigent per a contractes vinculants i documents comptables que s'arribin a produir, transcorreguts els terminis legals s'adoptaran les mesures oportunes per a la seva destrucció, segons exigeixi la llei de protecció de dades vigent. Tot això sense perjudici que dit termini pugui ampliar-se quan així vostè ho autoritzi expressament o hi hagi tractaments particulars derivats de la relació contractual que segueixin vigents amb posterioritat a aquest termini.
• LEGITIMACIÓ I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
se sustenta en la mera sol·licitud, per part de l'afectat, de qualsevol tipus d'informació o la formalització de la relació comercial per a l'adquisició de productes i / o serveis, per l'execució d'un contracte o la subscripció per rebre comunicats comercials o informes d' interès sol·licitats per vostè.
En el cas que les dades facilitades es refereixin a altres persones físiques diferents del sol·licitant, aquest manifestarà haver informat i obtingut el consentiment previ d'aquelles per al tractament de les seves dades d'acord amb les finalitats previstes en aquestes clàusules. En el cas concret de menors d'edat, si el sol·licitant no és el representant legal del menor es compromet a obtenir el consentiment exprés d'aquest.

• DRETS.
Vostè, com a client / usuari titular de les dades podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, així com la portabilitat de les seves dades personals, o retirar el consentiment prestat anteriorment, enviant un escrit al correu direcció @ aguilasdeloscollados.com o bé a: AT Aguilas dels Collados, Ctra. de Calabardina, Urb. els Collados Zieschang s / n. C. postal 30880 Águilas (Múrcia), adjuntant còpia de la teva document nacional d'identitat i informant del dret que vols exercir.
• Dret d'Accés.
Vostè té dret que CBL GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 2011 SL l'informi sobre si està tractant o no les seves dades personals i, en aquest cas, poder accedir a aquestes dades i rebre informació sobre els fins per als quals són tractats, les categories de dades afectats pel tractament, els destinataris als quals es van comunicar les seves dades personals i el termini previst de conservació de les dades, entre altra informació.
• Dret de Rectificació i Supressió.
Vostè té dret a sol·licitar la supressió de dades personals sempre que es compleixin els requisits legals d'aplicació, i la rectificació de les dades inexactes que li concerneixin quan, entre altres motius, aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
• Limitació del tractament, revocació del consentiment i oposició total o parcial al tractament.
Vostè pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals. Hi ha certes ocasions en què el sol·licitant, per exemple, pot impugnar l'exactitud de les seves dades i mentre es verifica l'exactitud dels mateixos, aquests únicament seran tractats per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Vostè, a més, té dret a revocar el consentiment prestat ia oposar-se al tractament en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en el cas que el tractament estigui basat en el nostre interès legítim o en l'interès legítim d'un tercer. En aquest cas, CBL GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 2011 SL cessarà en el tractament, excepte acreditació de motius legítims.
• Portabilitat de les seves dades.
Vostè té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a CBL GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 2011 SL, en un format estructurat, comú i de lectura mecànica, ia poder transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que el responsable a què se'ls hagués facilitat s'ho impedeixi, en els supòsits legalment previstos a aquest efecte.
• Decisions individuals automatitzades.
De la mateixa manera, en cas que s'adoptin decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, vostè té dret a obtenir intervenció humana per part CBL GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 2011 SL ia expressar el seu punt de vista ia impugnar la decisió, a través del correu direcció @ aguilasdeloscollados.com.
• GARANTIES DE L'USUARI.
L'usuari garanteix que les dades que ens facilita a través d'aquesta web són veraces i mantindrà actualitzada la informació que faciliti de manera que correspongui a la seva situació actual, essent l'únic responsable de possibles falsedats en les dades o inexactituds; de la mateixa manera serà, per aquest motiu, l'únic responsable dels perjudicis que causi a www.aguilasdeloscollados.com oa tercers
Igualment, d'acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, presta el seu consentiment per rebre comunicacions comercials per correu electrònic, podent revocar-lo en qualsevol moment enviant un correu electrònic amb Assumpte del Missatge "Baixa "a direccion@aguilasdeloscollados.com
• NOTIFICACIÓ DE CANVIS
Si en el futur es produïssin canvis en les nostres pràctiques i / o política sobre privacitat que puguin afectar a les seves dades personals identificables, comunicarem els canvis pertinents mitjançant un avís en aquest lloc web.
De la mateixa manera, com a usuari ens ha de notificar qualsevol modificació que es produeixi en les dades que ens hagi facilitat, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud dels mateixos en cada moment.

• Mesures de seguretat de protecció de dades.
Les seves dades seran tractades de forma confidencial, guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la legislació vigent, per a això s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessària que garanteixen la seguretat de les seves dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, en cas que es produís robatori, atac o altres vulneracions, se li informarà a vostè ia l'organisme competent abans de transcórrer 72 hores des el succés.
• DELEGAT de Protecció de Dades (DPD).
La nostra entitat determina no nomenar un DPD en considerar que els seus drets seran degudament atesos amb els protocols que hem adoptat en el nostre document de Registre d'Activitats. La seva reclamació o consultes referents a les seves dades seran ateses abans d'un mes, segons el termini que marca la llei. La nostra entitat no està en l'obligació de fer-ho al no estar dins dels supòsits previstos en l'art. 37.1 de l'RGPD 2016/679 ni en les nomenades com a entitats obligades a nomenar-lo, en l'art. 34.1 de la LOPDGDD 3/2018 de 5 de desembre.
• CONTACTE AMB LA NOSTRA ENTITAT
Les dades que ens facilites a través de l'adreça de correu que figura com a adreça de contacte en el Lloc web oa través dels números de telèfon de contacte, seran utilitzades perquè ens puguem posar-nos en contacte amb vostè i resoldre qualsevol qüestió que ens plantegis , en cap cas, llevat que ens autoritzis prèviament, seran utilitzades per altres fins. Posteriorment seran eliminats de la nostra base de dades.
• AUTORITAT DE CONTROL.
Vostè té dret a presentar una consulta o reclamació davant l'autoritat de control pertinent, a nivell estatal correspon a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) C / Jorge Juan Nº6 - 28001 - Madrid 912.663.517 www.agpd.es. Si la seva comunitat autònoma ha creat la seva Agència en aquest particular, podrà exercir el seu dret davant seu.


INFORMACIÓ SOBRE MENORS D'EDAT
El propietari seguint el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, i abundant en el que s'ha dit en els següents articles
Article 8: Condicions aplicables al consentiment del nen en relació amb els serveis de la societat de la informació
1. Quan s'apliqui l'article 6, apartat 1, lletra a) (l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics), en relació amb l'oferta directa a nens de serveis de la societat de la informació, el tractament de les dades personals d'un nen es considerarà lícit quan tingui com a mínim 16 anys. Si el nen és menor de 16 anys, tal tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o va autoritzar el titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen, i només en la mesura que es va donar o va autoritzar. Els Estats membres podran establir per llei una edat inferior a aquests fins, sempre que aquesta no sigui inferior a 13 anys. 2. El responsable del tractament farà esforços raonables per a verificar en aquests casos que el consentiment va ser donat o autoritzat pel titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen, tenint en compte la tecnologia disponible. 3. L'apartat 1 no afecta les disposicions generals del Dret contractual dels Estats membres, com les normes relatives a la validesa, formació o efectes dels contractes en relació amb un nen.
A Espanya, segons l'Article 7. Consentiment dels menors d'edat de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 1. El tractament de les dades personals d'un menor d'edat únicament es pot fonamentar en el seu consentiment quan sigui major de catorze anys.
Per tant, per accedir a ofertes o enquestes patrocinades o sol·licitades per El propietari o per un tercer la persona ha de ser major de 14 anys, amb excepció que s'indiqui la necessitat de ser major d'edat per participar o poder gaudir d'aquestes promocions . El propietari mai recopilarà intencionadament cap informació sobre persones menors de 18 anys quan es sol·liciti aquesta condició ni de menors de 14 quan no sigui necessari segons la llei vigent. Si el propietari esbrina que ha recopilat informació personal sobre una persona menor de 18 anys o de 14 segons el cas, aquesta informació serà immediatament esborrada de la base de dades i anul·lats a tots els efectes la possible participació o gaudi de les promocions. Si se li va fer arribar el document acreditatiu de gaudi d'alguna de les promocions que la condició sigui ser major de 18 anys i es comprova l'edat resultant ser inferior, el document i la promoció quedarà sense efecte a l'instant, si el menor pogués justificar la xifra que podria haver pagat, es retornaria els diners excloent les despeses que pogués haver ocasionat amb l'acció de falsificació de dada.

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En virtud de lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la LSSI-CE 34/2002, de 11 de julio, de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico:

LE INFORMAMOS
Que Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica en el apartado sobre "Protección de Datos De Carácter Personal" que se presenta dentro del Aviso Legal y política de privacidad de este sitio Web.
Responsabilidad del tratamiento: CBL GESTIÓN Y DESARROLLO 2011 SL (Propietario)
Finalidad: atender la solicitud que nos hace a través del formulario de contacto. La información sobre su solicitud se le hará llegar a través de medios digitales, como el correo electrónico, o telefónico.

Legitimidad: al marcar la casilla de Acepto del formulario nos legitima a inscribir sus datos en nuestro fichero y desarrollar la finalidad.
Destinatarios: se comunicarán sus datos a terceros para cumplir las obligaciones legales y, se comunicarían a empresas o colegiados relacionados, si fuera necesario para prestar los servicios que usted nos solicite.

Derechos: queda informado de que puede ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos de carácter personal mediante solicitud a través del formulario de contacto.

Comunicaciones comerciales y promocionales: al inscribir sus datos nos autoriza al envío de comunicaciones legales, informativas y promocionales a través de medios electrónicos y/o convencionales, pudiendo revocarlo en cualquier momento que lo desee.